<سبک h2="خط ارتفاع: 1.75em؛">. <قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛"> از فولاد ضد زنگ لوله ها honed در

<قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ خط ارتفاع: 1.75em؛ "> از فولاد ضد زنگ لوله ها honed در < قو=""> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ خط ارتفاع: 1.75em؛">، به نام & nbsp؛ در در حد عال رساندن لوله ضد زنگ است ، است تول د شده توسط طراح فولاد ضد زنگ و ا سرد بدون درز نورد دق ق لوله کش ده شده که در آن سطح است تنش زدا و annealed.The قرعه کش سرد لوله بدون درز، فولاد ضد زنگ از پرور د و سنگ زن دق ق، دقت سطح را م توان د دار با استاندارد ب ن الملل ، م توان آن را به طور مستق م استفاده م شود و صرفه جو در وقت و هز نه خود را در صورت پردازش شده است از فولاد آبد ده necessary.Stainless لوله است مناسب برا صنا ع ش م ا ماش ن آلات، تجه زات پزشک ، ماش ن آلات مواد غذا ، ماش ن آلات کشت ، ن مه هاد خال ماش ن آلات و تجه زات در

. <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 14px؛ "> & nbsp؛ در در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> مشخصات و از فولاد ضد زنگ لوله ها honed است : در

<دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> نمرات 304، 304L، 316، 316L و 316Ti در

<سبک p=" خط ارتفاع: 1.75em؛ "> <سبک دهانه=" فونت خانواده: با Arial ، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> داخل دقت قطر: H8، H9، H10 در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> داخل زبر : Ra0.6um حداکثر در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 14px؛ "> صاف: 1.5 / 1000mmMax در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ اندازه فونت: 14px؛ "> مواد: JIS SUS304، SUS316 در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ اندازه فونت: 14px؛ "> فرم: بدون درز در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> د گر مشخصات و مورد ن از م تواند مشتر ان را در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> & nbsp؛ در در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> از و ژگ ها فولاد ضد زنگ لوله حد عال رساندن: در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 1) مقاومت در برابر خوردگ خوب و سخت در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 2) سا ش خوب زبر سطح resistance.The از لوله ها فولاد م تواند بهبود افته و دست اب به راد وم 0.08 م کرو ا در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 3) مغناط س کم و استحکام خستگ 30 در

<سبک دهانه=" فونت خانواده : با Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 4) عمر طولان و کاهش هز نه ها دست کار کن د

<سبک دهانه=" فونت خانواده: با Arial ، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ ">
از در

<سبک دهانه=" رنگ: rgb (192، 0، 0)؛ "> <قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> نشان-E STEEL PIPE در در <دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:؛="" 14px="" فونت="" "=""> ک تام ن کننده از از فولاد ضد زنگ لوله ها حد عال رساندن / در <دهانه سبک="است" :"="" با="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 14px؛="" متن="" دکوراس="" ون:="" ه="" چ؛="" "=""> <قو سبک=""> دق ق فولاد ضد زنگ لوله کن د در <دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" با="" arial="" ،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 14px؛="" "=""> ما م توان م بس ار JIS SUS304، استانداردها SUS316، و nbsp د دار؛ به خصوص و فولاد ضد زنگ 304 لوله ها honed ، از < ک="" کلاس="{$$ $ $ 2}"> 304L بدون درز لوله حند ضد زنگ کن د در

<سبک دهانه.="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> ا م ل به: در به در info@shew-esteelpipe.com است در را به & nbsp؛ برا کسب اطلاعات ب شتر در در

در
از