تکنیک های انتخاب لوله با کیفیت بالا ضخیم دیوار حد عالی رساندن

حد عالی رساندن لوله با دیواره نازک آسان نیست به انتخاب یکی از بهترین، حد عالی رساندن لوله با انتخاب ضخامت دیوار هنوز هم سخت تر است، اما تا زمانی که استاد از چند نقطه، ما می توانیم مناسب و با کیفیت از ضخامت دیواره را انتخاب نمایید لوله حد عالی رساندن .

اولین چیزی که بدانید این است که با کیفیت خوب از ضخامت دیوار از حد عالی رساندن سطح لوله متقابل مشبک است، به نفع روان کننده ها ذخیره سازی نفت و فیلم روغن بنابراین از این نقطه باقی مانده را می توان شناسایی. در همان زمان، اما همچنین دارای نرخ تحمل سطح بالاتر، به منظور قادر به تحمل بار بزرگتر، مقاومت در برابر سایش، بهبود زندگی خدمات لوله.
برای به دست آوردن با کیفیت بالا لوله حد عالی رساندن لوله ضخامت دیوار، حد عالی رساندن سرعت باید کم، و اصلاح آسفالت و سوراخ سطح تماس، مانند حد عالی رساندن حرارت قطعه کار است تا زمانی که مقدار بسیار کوچک است برای اطمینان از سطح قطعه کار تقریبا بدون آسیب حرارتی و زوال لایه، تغییر شکل های کوچک.