32 تن نورد Burnished سرد کشیده بدون درز Honed فولاد لوله و 21 تن گرم نورد بدون درز دقت لوله بود آماده به ایران مشتریان

32 تن burnished سرد کشیده بدون درز فولاد Honed لوله نورد و 21 تن دقت بدون درز گرم نورد لوله برای مشتریان ایران آماده است و پرداخت doposite T/T 30% و 70% قبل از حمل و نقل است.